29.257

Wijziging Wet privatisering ABP in verband met de nadere normering van de indexatieDit wetsvoorstel wijzigt de Wet privatisering ABP zodat duidelijk kan worden aangegeven in welke omstandigheden de aanpassing van de op 31 december 1995 ingegane pensioenen en bestaande pensioenuitzichten van het overheidspersoneel achterwege kan blijven.

Het betreft de aanpassing van deze pensioenen en uitzichten aan de algemene bezoldigingswijzigingen van het overheidspersoneel. Verder wordt een bepaling opgenomen die inhoudt dat in het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt bepaald wanneer sprake is van een financiële positie van het pensioenfonds die zich verzet tegen deze indexatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 december 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 62 van 24 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2003

titel

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de nadere normering van de indexatie van op 31 december 1995 ingegane pensioenen en reeds bestaande uitzichten op pensioen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Wet wordt geplaatst, met dien verstande dat indien de eerstbedoelde dag is gelegen na 1 januari 2004, deze wet terugwerkt tot en met 1 januari 2004


Documenten