29.035

Overige fiscale maatregelen 2004Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal fiscale wetten die niet rechtstreeks samenhangen met de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord en het aanvullende fiscale pakket.

Met dit voorstel wordt de transparantie, de structuur en de uitvoering van de fiscale wetgeving verbeterd en gedane toezeggingen uitgewerkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 8 en 9 december 2003. Het voorstel is op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 527 van 29 december 2003.

Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het Belastingplan 2004 (29.210), Materiële implementatie initiatiefvoorstel Hillen (29.209) en de Technische Herstelwet 2003 (29.026), Richtlijn facturering (29.036) en de Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2004 (29.200 G).


Kerngegevens

ingediend

9 september 2003

titel

Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

1 Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2004, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel I, onderdeel O, en artikel VII, onderdeel A, en artikel VIII voor het eerst toepassing vinden met ingang van 8 oktober 2004;
 • b. 
  artikel IX terugwerkt tot en met de datum waarop het bij koninklijke boodschap van 19 mei 2003 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de - in beginsel tijdelijke - invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische diensten (e-commerce) (28.887) tot wet is verheven en in werking is getreden indien deze datum is gelegen vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet;
 • c. 
  artikel X, onderdeel B voor het eerst toepassing vindt met ingang van 2005;
 • d. 
  artikel XII, onderdeel C eerste lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2002;
 • e. 
  artikel XII, onderdeel C tweede lid terugwerkt tot en met 1 januari 2003.

2 In afwijking in zoverre van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

3 In afwijking in zoverre het eerste lid treedt artikel XXa in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat zo nodig terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2004.


Hoofdlijnen

Directe belastingen

 • Aannpassing inkomensgrens overgangsregeling invorderingsvrijstelling ten behoeve van met name alfahulpen,
 • aanpassing van de vestigingsplaatsfictie naar aanleiding van verordening van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE),
 • beperking onbelaste vergoeding respectievelijk beperking aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met punitieve sancties,
 • aanpassingen afdrachtverminderingen (WVA),
 • aanpassing tonnageregeling voor schepen,
 • schrappen van wettekst in verband met aflopen van de filminvesteringsaftrek.

Verbruiksbelastingen

 • Bevoegdheid tot aanpassing tarieven bij wijziging van de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten en/of rooktabak,
 • verlenging van de vrijstelling van belasting van personenautos en motorrijwielen voor elektrische en hybride autos,
 • aansluiting bij de begripsbepalingen van de Elektriciteitswet 1998 met het oog op de regulerende energiebelasting bij doorlevering van elektriciteit.

Overige maatregelen

 • Vervanging systeem voorlopige teruggaaf op verzoek door automatische voorlopige teruggaaf,
 • verzenden van dwangbevelen per post,
 • herstel omissie in compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders.


Documenten

12