Commissievergaderingen op dinsdag 4 april 2023Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 12.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 32317, NX

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de JBZ-Raad van 9-10 maart 2023; JBZ-Raad

  De commissies besluiten het verslag van de JBZ-Raad van 9-10 maart 2023 (32317, NX) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. Mondelinge terugkoppeling bijeenkomst Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol van 26 en 27 maart 2023

  De leden Van Hattem (PVV) en Janssen (SP) verzorgen ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de twaalfde bijeenkomst van de JPSG Europol, die op maandag 28 maart 2023 in Stockholm, Zweden, plaatsvond. Een delegatieverslag verschijnt later als kamerstuk.

 • 12.20 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 19637, L

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 20 maart 2023 (19637, L) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. Toetreding van Kaapverdië tot het HKBV

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over instemmingsverzoek toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996; JBZ-Raad

  De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met het voorliggende ontwerpbesluit. De commissie zal dit per brief doorgeleiden aan de Voorzitter, met het verzoek aan de Kamer om vanmiddag plenair in te stemmen met haar advies.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Stienen (D66), de bij dit agendapunt gevoegde brief van de Voorzitter van de Europese Commissie van 23 maart 2023 over de voortgang van de operationele maatregelen inzake migratie en grensbewaking, de volgende vergadering ter bespreking te agenderen. De griffie wordt verzocht de eventuele behandeling van deze brief door de Tweede Kamer na te gaan.

 • 12.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

  Verslag schriftelijk overleg (36286, B)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. Kabinetsreactie op het rapport ‘Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden’

  Brief van de minister van EZK van 21 maart 2023 (35420, CH)

  De commissie besluit op verzoek van het lid Prins (CDA) de kabinetsreactie te betrekken bij de behandeling van de in het voorjaar van 2023 nog te ontvangen nadere informatie over een mogelijk vangnet voor omstandigheden die buiten het reguliere ondernemersrisico liggen.

  3. Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, T)

  Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) besluit de commissie de resultaten van een nog lopend WOO-verzoek af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen. Het lid Van Hattem brengt de griffie op de hoogte zodra de resultaten van het desbetreffende WOO-verzoek bekend zijn.

  4. T02829 - Geen onnodige belemmeringen voor ontwikkelruimte bij toepassing salderingsinstrumenten bij aanpak stikstof

  Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35347, BB)

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (35334 / 35347, BB) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02829 aan te merken als voldaan.

  5. EU-voorstel: herziening van de CO2-richtlijnen voor zware voertuigen

  De commissie besluit het Europese voorstel COM(2023)88 niet in behandeling te nemen.

  6. Kernenergie

  Verslag schriftelijk overleg (32645/ 32813, F)

  De commissie besluit op 18 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) hebben reeds kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren.

  7. Stikstofproblematiek

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334, BC)

  De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg (35334, BC) opnieuw te agenderen nadat het voor 18 april geplande mondeling overleg over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland heeft plaatsgevonden.

  8. Achtste voortgangsrapportage natuur

  Verslag nader schriftelijk overleg (33576, AD)

  De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg (33576, AD) voor kennisgeving aan te nemen.

  9. Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Verslag schriftelijk overleg (33037, AR)

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (33037, AR) voor kennisgeving aan te nemen.

  10. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) worden enkele ter informatie opgenomen onderwerpen op de agenda voor de vergadering van 18 april a.s. opnieuw opgevoerd onder Mededelingen en informatie.

  11. Rondvraag

  De commissie besluit op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks) het ministerie van EZK per brief te verzoeken uiterlijk vrijdag 7 april 2023 een geconsolideerde wettekst te verstrekken van de Tijdelijke wet Groningen. Dit in verband met de voorbereiding van het plenaire debat op dinsdag 11 april 2023 over twee voorstellen tot wijziging van deze wet; wetsvoorstel 35603 en novelle 36094.

 • 12.45 uur
 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Beleidsreactie wetsevaluatie Wvggz-Wzd

  Brief van de minister voor LZS, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, van 13 maart 2023 (35370 / 31996 / 32399, I)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de D66-fractie (Van der Voort) en de fracties van GroenLinks (Krijnen) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De reactie op deze vragen zal worden besproken in een uitgebreide commissievergadering, waarbij ook zal worden bezien wat er geleerd kan worden van dit traject.

  2. Mededelingen en informatie

  De voorzitter wijst erop dat eerder besloten is om een kort plenair debat te houden over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) en verzoekt de fracties zich qua spreektijd te beperken. Diverse fracties geven hier gehoor aan.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COM(2023)162 en COM(2023)168

  Commissiemededelingen over dertig jaar eengemaakte markt

  De commissies besluiten de Mededelingen over dertig jaar eengemaakte markt voor kennisgeving aan te nemen.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36137

  Gebruik technische hulpmiddelen bij tolheffing

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2. 36189

  Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), de PvdA (Karakus) en de PvdD (Nicolaï) gezamenlijk.

  3. 33118 / 34986, EX

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over openbaarmaking conceptadvies van Adviescollege ICT-toetsing (AcICT); Omgevingsrecht

  De commissie besluit de brief van de minister voor VRO van 28 februari 2023 (33118/34986, EX) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. 33118 / 34986, FF

  Brief van de minister voor VRO met een reactie op het position paper van de Raad van State over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg n.a.v. de brief van de minister voor VRO van 10 maart 2023 (33118/34986, FF) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5. 33118 / 34986, FG

  Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportages Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, januari en februari 2023; Omgevingsrecht

  De commissie besluit de brief van de minister voor VRO van 27 maart 2023 (33118/34986, FG) voor kennisgeving aan te nemen.

  6. Vervolg dossier Omgevingswet

  De commissie neemt kennis van het door de griffie opgestelde memo en acht deze informatie voor dit moment voldoende.

  7. Mededelingen en informatie

  De commissie stelt op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) voor het wetsvoorstel 36269, van de termijnbrief van 31 maart 2023, op 18 april 2023 voor voorbereidend onderzoek te agenderen.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36194

  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), GroenLinks plus PvdA (Krijnen en Recourt), D66 (Van der Voort), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï; de SP-fractie sluit zich bij deze vragen aan) en FVD (Dessing),
  Indien de nadere memorie van antwoord de Kamer tijdig - dat wil zeggen uiterlijk vrijdag 14 april 2023 - bereikt, dan kan het wetsvoorstel op 18 april 2023 geagendeerd worden voor nadere procedure. Gekoerst wordt op plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 16 mei 2023.

  2. 25295, BQ en T03499

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Specifieke expertise in het Maatschappelijk Impact Team (25.295)

  De brief kan desgewenst worden betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36194). Toezegging T03499 zal als voldaan worden aangemerkt indien de fractie van de ChristenUnie (Verkerk) hiermee akkoord gaat. (NB: het lid Verkerk heeft naderhand aangegeven dat de toezegging als voldaan kan worden aangemerkt.)

  3. 25295, BP en 25295, BU

  Brief d.d. 23 februari 2023 over afschaling maatregelen China (25295, BP) en Verslag nader schriftelijk overleg, d.d. 30 maart 2023 over epidemiologische situatie China (25295, BU)

  De brief kan desgewenst worden betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36194).

  4. Mededelingen en informatie

  De planningsbrief Wijziging Wet publieke gezondheid van 30 maart 2023 (25295/36194, V) kan desgewenst worden betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36194).

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. CLV

  Raming Eerste Kamer 2024

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt gezamenlijk geleverd (Backer) door de leden van de fracties van D66, GroenLinks, Fractie-Nanninga, PvdA, ChristenUnie en de PvdD. De leden van de Fractie-Nanninga (Van der Linden) hebben aanvullend nog inbreng geleverd.

  De commissie verzoekt de staf bij de agendering van de negende voortgangsrapportage Binnenhofrenovaties mee te nemen hoe deze door de Tweede Kamer wordt behandeld.

  2. 35397

  Initiatiefvoorstel-Chris Simons en Inge van Dijk Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

  De commissie wenst de Kamervoorzitter voor te stellen de voortzetting van het debat te plannen ná 18 april 2023, maar uiterlijk 30 mei 2023. Plenaire afhandeling vóór de Kamerwisseling is gewenst, omdat leden van deze Kamer in het verleden reeds het woord hebben gevoerd in eerste termijn.

  3. 29453, B en C

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Kox).

  4. CXLVI, Z

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de kabinetsreactie op het rapport ‘Gelijk recht doen’; Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

  De commissie wenst voor de Kamerwisseling een mondeling overleg (MO) te houden met de minister van BZK over de bouwstenen voor een kabinetsreactie op het rapport 'Gelijk recht doen' van de POC en het rapport zelf. De commissie beschouwt dit mondeling overleg als een tussenstap in afwachting van de definitieve kabinetsreactie en de gedachtewisseling daarover.
  Ter voorbereiding op het mondelinge overleg kunnen leden de gewenste gespreksonderwerpen via e-mail aan de staf laten weten. De staf zal tevens inventariseren de stand van zaken van een aantal trajecten die in de ontvangen procesbrief van de minister worden opgesomd.

  5. 35295

  Brief van de minister en de staatssecretaris van BZK met de beantwoording van vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

  De commissie besluit 18 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

 • technische briefing 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • mondeling overleg 17.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.259 EK, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de Algemene Europese Beschouwingen 2023; Staat van de Europese Unie 2023

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (36259, D) te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen, gepland op 18 april 2023.

  2. ICM European Electoral system, 26 april 2023

  Naast het lid Koole (PvdA), die zich voor deze ICM op 26 april 2023 over European Electoral system reeds had aangemeld in de commissie BiZa/AZ, melden zich voorlopig geen andere leden aan.

  3. LXIX Plenaire COSAC, 14-16 mei 2023

  Commissievoorzitter Oomen-Ruijten geeft aan onder voorbehoud van de plenaire behandeling van de wet toekomst pensioenen deel te willen nemen aan de plenaire COSAC op 14-16 mei 2023. Het lid Koole (PvdA) geeft aan eventueel als tweede lid beschikbaar te zijn.

  4. Mededelingen en informatie

  De leden Koole (PvdA) en Van Ballekom (VVD) geven een mondelinge terugkoppeling over het gesprek met een delegatie van de commissie Europese Zaken van de Roemeense Kamer van volksvertegenwoordigers, dat werd gehouden op 3 april jl.

 • 18.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35673

  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Geerdink), D66 (Stienen) en SGP (Schalk).

  2. 36200 XV, N en L

  Brief van de minister voor APP over de lancering van het Tijdelijk Noodfonds Energie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over het Tijdelijk Noodfonds Energie; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  De commissie besluit naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (36200 XV, N) en de brief lancering Tijdelijk Noodfonds Energie (36200 XV, L) geen nadere vragen te stellen.

  3. 32043, BG

  Brief van de minister voor APP over de evaluatie naar de werking van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) gericht op communicatieve aspecten; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie ziet alsnog af van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg en besluit de brief over de evaluatie naar de werking van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) gericht op communicatieve aspecten (EK 32.043, BG) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. 21501-31, BC

  Brief van de minister van SZW inzake verslag Formele Raad WSB van 13 maart 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit het verslag van de formele Raad WSB van 13 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Mededelingen en informatie

  De commissie inventariseert de aanwezigen bij de technische briefing over voortgang maatregelen zzp'ers en hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid op 11 april 2023.

  De commissie vraagt de staf een rappelbrief te sturen aan de minister voor APP met het verzoek spoedig te reageren op de sinds 25 januari 2023 openstaande nadere vragen over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden en op het uitblijven van een kabinetsreactie op de drie sociale minimarapporten uit 2022 van de Nationale ombudsman.

 • mondeling overleg 19.00 uur
  (Geen besluitpunten)