Commissievergaderingen op dinsdag 7 februari 2023Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Huishoudelijke Commissie (HC)
  9.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag HC-vergadering 17 januari 2023

  Het verslag wordt vastgesteld.

  2. Jaarverslag externe vertrouwenspersoon integriteit

  De HC neemt kennis van het jaarverslag, dat tevens openbaar wordt gemaakt op de website van de Eerste Kamer. De in het jaarverslag opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd conform ambtelijk advies.

  3. Richtlijnen gebruik dienstauto

  De HC neemt kennis van de ambtelijke toelichting inzake het gebruik van de dienstauto.

 • technische briefing 10.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  petitieaanbieding 12.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36194

  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), GroenLinks (Krijnen) en PvdA (Karakus) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).

  2. 25295, BB en BJ

  Brief van de ministers van VWS, J&V, en de ministers voor LZS en PVO ter aanbieding van het rapport Aanpak coronacrisis, deel 2; Brief van de minister van VWS, de minister van J&V, de minister voor LZS en de minister voor PVO met de kabinetsreactie op het tweede deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de behandeling van de brieven van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid en de ministers voor Langdurige Zorg en Sport en voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 12 oktober 2022 respectievelijk 13 januari 2023 (25295, BB en BJ) aan te houden in afwachting van de behandeling van beide brieven in de Tweede Kamer.

  3. 25295, BK

  Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de behandeling van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2023 (25295, BK) aan te houden in afwachting van de behandeling van de brief in de Tweede Kamer.

  4. 25295, BN

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de besluitvorming van het kabinet omtrent de epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  5. Vaststelling programma deskundigenbijeenkomst wijziging Wet publieke gezondheid

  De commissies stellen het programma van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36194) vast. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 of 14 maart 2023.

 • 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35608, O

  Brief van de minister van I&W over bekrachtiging van Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen; Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 31 januari 2023 (35608, O) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet af te voeren.

  2. 34287/29383, V

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  De commissie stemt in met de conceptopmerking die door het lid Kluit (GroenLinks) is opgesteld over het proces van uitvoering van toezegging T03277 aan de Kamer en beantwoording van eerder over dit onderwerp gestelde vragen. De commissie besluit geen verdere inhoudelijke inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg, waarmee de procedurele conceptbrief is vastgesteld en zal worden verzonden aan de staatssecretaris van I&W. De staf wordt verzocht op korte termijn een mondeling overleg met de staatssecretaris in te plannen.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) het wetsvoorstel 36164, vermeld op de termijnbrief van 3 februari 2023, op 21 februari 2023 voor voorbereidend onderzoek te agenderen.

 • 14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Voortgangsbrief Omgevingswet

  Brief van de minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten om op 21 februari 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de voortgangsbrief van 26 januari 2023 (33118/34986, EU) en de hedenochtend gegeven briefing door het Adviescollege ICT-toetsing over het Indringend Ketentesten Fase 3.

  De commissies stellen voor het ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 7 maart 2023 plenair te behandelen, onder voorbehoud van tijdige beantwoording door de minister van vorenbedoelde vragen en onder voorbehoud van voldoende duidelijkheid over de behandeling van het ontwerp-KB in de Tweede Kamer.

  De staf wordt verzocht voor de vergadering van 21 februari 2023 een update te geven van de stand van zaken in de Tweede Kamer.

  2. Antwoordbrief Omgevingswet 33118/34986, EV

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

  De commissies nemen kennis van de antwoordbrief van de minister voor VRO van 27 januari 2023 (33118/34986, EV) en besluiten deze te betrekken bij het schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief Omgevingswet (zie agendapunt 1).

  3. Motie-Rietkerk c.s. en toezeggingen voortgangsbrief Omgevingswet - T02849, T02857, T03422 en T03420

  De commissies besluiten t.a.v. de in de Voortgangsbrief Omgevingswet van de minister voor VRO van 26 januari 2023 (33118/34986, EU) aan de orde komende motie en toezeggingen als volgt:

  - de motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34985, K) als 'deels uitgevoerd' te blijven beschouwen;
  - toezeggingen T02849 en T03422 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen;
  - toezeggingen T02857 en T03420 als 'openstaand' te blijven beschouwen.

  4. Toezeggingen antwoordbrief Omgevingswet - T03130 en T03489

  De commissies besluiten t.a.v. de in de brief van de minister voor VRO van 27 januari 2023 (33118/34986, EV) aan de orde komende toezeggingen als volgt:

  - toezegging T03130 als 'openstaand' te blijven beschouwen;
  - toezegging T03489 als 'voldaan' aan te merken.

  5. Toezegging T03006

  Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985)

  De commissies besluiten om op 21 februari 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Natuur en Stikstof n.a.v. de brief van 19 januari 2023 (36200 XIV, E). De commissies besluiten toezegging T03006 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen.

  6. Rondvraag

  De commissies verzoeken de griffie om het in overleg met de leden Klip-Martin (VVD) en Kluit (GroenLinks) opgestelde overzicht van partijen die benaderd kunnen worden voor een position paper over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de commissies te delen. De commissies besluiten de te benaderen partijen een reactietermijn te geven tot 24 februari 2023.

 • 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer en opnieuw te agenderen in de reguliere commissievergadering EZK/LNV van 21 februari 2023.

 • 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36184

  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2. Stikstofproblematiek

  Naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de technische briefing van 15 november 2022 (verslag schriftelijk overleg 35334, AY) besluit de commissie om op 14 februari 2023, aan de hand van een voorstel van het lid Kluit (GroenLinks), eventuele vervolgstappen te bespreken. Tevens besluit zij op deze datum inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over de ontvangen antwoorden.

  Voorts besluit de commissie op 14 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek in ruime zin.

  3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

  Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, E)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en voor N&S van 19 januari 2023 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

  - T01556: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
  - T03335: Toezegging als voldaan aan te merken.
  - T02199: Toezegging op openstaand te laten en de inwerkingtreding van de Omgevingswet af te wachten.
  - T02829: Toezegging handhaven als 'openstaand' en op 14 februari 2023 agenderen voor inbreng schriftelijk overleg.
  - T03103: Toezegging als voldaan aan te merken.
  - T03104: Status van de toezegging op openstaand te laten en de verdere informatie af te wachten.
  - T03109: Toezegging handhaven als 'openstaand' en te betrekken bij de schriftelijke inbreng over de stikstofproblematiek in ruime zin op 14 maart 2023.
  - T03118: Toezegging als voldaan aan te merken.

  4. Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Brieven van 25 en 27 januari 2023 (33037, AN, AO en AP)

  De commissie besluit op 14 februari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 25 en 27 januari 2023.

  5. Achtste voortgangsrapportage natuur

  Verslag schriftelijk overleg (33576, AC)

  De commissie besluit op 14 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  6. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Verslag schriftelijk overleg (28286, T)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7. Registratie ritueel geslachte dieren

  Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

  De commissie besluit op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en de status van toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.

  8. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit, op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks), het Europese voorstel Green Deal Industrial Plan (COM(2023)62) voor procedure te agenderen in de vergadering van 14 maart 2023.

 • 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36081

  Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking

  De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 14 maart 2023, tenzij het debat niet voor 18.00 uur afgerond kan zijn.

 • 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Overleg met Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

  De commissie besluit tot een mondeling overleg met de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, te houden kort na afloop van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van februari / maart 2023 te Curaçao.

  2. 36200 IV / 34269, I

  Brief van de staatssecretaris van BZK over besluitvorming door de Rijksministerraad op 27 januari 2023; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie neemt kennis van de brief over de besluitvorming van de Rijksministerraad van 27 januari 2023 en besluit deze brief desgewenst te betrekken bij het te plannen mondeling overleg.

  3. N.a.v. presentatie Eilandsraadslid Sneek 'Gelijkwaardigheid binnen Nederland'

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).

 • 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. E220026

  Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2022

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (23.987, Y) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. Nederlands Voorzitterschap van de Benelux-Unie 2023

  De commissie besluit de behandeling van de brief inzake het Nederlands Voorzitterschap van de Benelux-Unie 2023 (31.585, I) aan de delegatie naar het Beneluxparlement over te laten.

  3. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

  De commissie stelt voor de volgende prioriteiten te selecteren uit het Europees Werkprogramma 2023:
  20. Meerjarig Financieel Kader.
  22. Eigen middelen.
  41. Pakket verdediging democratie.

  4. Werkbezoek Brussel, 5-6 maart 2023

  De commissie bespreekt het programma van het werkbezoek naar Brussel van 5-6 maart 2023 en besluit de eerstvolgende vergadering te bepalen wie het voortouw neemt bij de verschillende gesprekken.

  5. Werkprogramma 2024+ van de Europese Rekenkamer

  De commissie neemt met belangstelling kennis van de brief van de Europese Rekenkamer met een conceptwerkprogramma voor 2024+ en besluit naast de reeds genoemde thema's geen bijkomende suggesties aan de Europese Rekenkamer door te geven.

  6. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

  De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie. Deelname en onderwerpen ter bespreking kunnen aan de staf worden doorgegeven.

  7. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023 (21.501-02, EW) en de geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023 (21.501-20, CZ).

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  technische briefing 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36177

  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang

  De commissies brengen eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  Tevens besluiten de commissies - los van genoemd wetsvoorstel - 7 maart 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg inzake de personele inzet voor crisisopvang.

  2. T03212 / 35925 VII

  Toezegging Verslagen landelijke regietafels openbaar en verantwoording (35.570 VII / 35.570 B / 35.570 C)

  De commissies besluiten de status van toezegging T03212 ongewijzigd ('openstaand') te laten en 7 maart 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

 • 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36281

  Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen

  De commissie besluit het voorbereidend onderzoek, zijnde inbreng voor verslag, te houden op 14 februari 2023. Bij tijdige beantwoording door de minister, uiterlijk vrijdag 17 februari 2023 16.00 uur, acht de commissie het voorstel gereed om af te kunnen doen als hamerstuk in de plenaire vergadering van 21 februari 2023.

  2. 28362, F

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet en over de volgende fase van actieve openbaarmaking van onderliggende departementale nota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  De commissie neemt kennis van de brief van 30 januari 2023.

  3. 28362, E

  Brief van de minister van BZK over de omgang met vertrouwelijke politieke contacten; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  De commissie neemt op dit moment kennis van de brief van 20 december 2022. Desgewenst komt zij op een later tijdstip hierop terug.

  4. CXLVI, Y

  Het lid De Boer (GroenLinks) informeert naar de uitvoeringsstatus van de motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (CXLVI, Y). De griffier meldt in een reactie dat de oud-griffier van de POC hierover ambtelijk contact heeft met het departement en dat de Griffier hedenmiddag de fractievoorzitters heeft toegezegd ook hiernaar te zullen informeren.