Commissievergaderingen op dinsdag 24 januari 2023Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • 9.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

  De commissie stemt in met de geconsolideerde versie en de toelichting daarop. Wel verzoekt zij in de toelichting nader in te gaan op de hoofdelijke stemming als bedoeld in artikel 80, vierde lid, en artikel 83, vijfde lid.

  2. Doorloop restant hoofdstukken VII t/m IX

  De commissie bespreekt het restant van de concepthoofdstukken VII t/m IX en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 88: ongewijzigd
  Artikel 89: ongewijzigd
  Artikel 90: ongewijzigd
  Artikel 91: ongewijzigd
  Artikel 92: ongewijzigd
  Artikel 93: ongewijzigd, maar met het verzoek na te gaan waarom het woordelijk verslag niet tot de notulen wordt gerekend.
  Artikel 94: ongewijzigd

  De commissie stemt in met het schrappen van de artikelen 126 en 127 van het huidige Reglement van Orde. Vervolgens keurt zij goed:

  Artikel 95: ongewijzigd
  Artikel 96: ongewijzigd
  Artikel 97: ongewijzigd
  Artikel 98: ongewijzigd
  Artikel 99: ongewijzigd

  3. Doorloop hoofdstukken X t/m XIV (nieuw)

  De commissie bespreekt de concepthoofdstukken X t/m XIV en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 100: ongewijzigd
  Artikel 101: ongewijzigd
  Artikel 102: ongewijzigd, met het verzoek in de toelichting op de diverse artikelen in verdragen, protocollen en wetten in te gaan.
  Artikel 103: ongewijzigd
  Artikel 104: ongewijzigd
  Artikel 105: ongewijzigd, met het verzoek in de toelichting nader in te gaan op de afstemming met de Tweede Kamer.
  Artikel 106: ongewijzigd
  Artikel 107: ongewijzigd
  Artikel 108: ongewijzigd
  Artikel 109: ongewijzigd
  Artikel 110: ongewijzigd
  Artikel 111: ongewijzigd
  Artikel 112: met herformulering dat de Voorzitter de meest betrokken commissie(s) raadpleegt
  Artikel 113: ongewijzigd
  Artikel 114: ongewijzigd
  Artikel 115: ongewijzigd
  Artikel 116: ongewijzigd
  Artikel 117: ongewijzigd
  Artikel 118: ongewijzigd
  Artikel 119: ongewijzigd
  Artikel 120: ongewijzigd
  Artikel 121: ongewijzigd
  Artikel 122: ongewijzigd
  Artikel 123: ongewijzigd
  Artikel 124: met een kleine tekstuele wijziging
  Artikel 125: met een kleine tekstuele wijziging

 • 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35422 / 34877, M en 35422, N

  Brief van de staatssecretaris van BZK met de Tiende Voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius; Brief van de staatssecretaris van BZK over streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius; Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  De commissie neemt kennis van de 10de voortgangsrapportage Sint Eustatius (35422 / 34977, M) en de brief streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius (35422, N).

  De commissie besluit voorts om tijdens de volgende vergadering nader te spreken over de wijze waarop de commissie - na het Interparlementair Koninkrijksoverleg van februari 2023 - overleg wenst te voeren met de staatssecretaris van BZK (mondeling overleg, beleidsdebat of anderszins).

  2. 36200 IV / 35741, H

  Brief van de minister van BZK over de nationale rapportage voor de Universal Periodic Review (UPR) 2022 en het verslag van de UPR-hoorzitting (vierde cyclus); Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  De commissie besluit toezegging T03501 over het toezenden van de reactierapportage van het kabinet op de Universal Periodic Review (UPR) als "openstaand" te registreren met deadline 1 juni 2023.

  De commissie besluit het afschrift van de Tweede Kamerbrieven die in dit kader door de minister van BZK zijn toegezonden (36200 IV / 35741, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  3. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

  De commissie besluit geen voorstellen uit het Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie (E220023) als prioritair voor te dragen.

  4. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

  Met betrekking tot de Ambassadeursconferentie wordt In de commissie als mogelijk gesprekthema "de rol van Koninkrijksambassade" benoemd. Een aantal leden geeft aan zich voor de conferentie aan te willen melden.

  5. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Nicolaï (PvdD) wordt op 7 februari 2023 gelegenheid geboden inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris BZK naar aanleiding van een presentatie van eilandsraadslid Sneek.

 • 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36094

  Novelle verbetering uitvoerbaarheid

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Pijlman), PVV (Faber-Van de Klashorst) en PvdD (Nicolaï).

  2. 36252

  Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en door de SP-fractie (Van Apeldoorn).

  3. Motie-Schalk c.s. betreffende de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

  Brief van de minister van EZK van 19 december 2022 (36200, AT)

  De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 19 december jl. (36200, AT) voor kennisgeving aan te nemen en de huidige status ('niet uitgevoerd') van de motie-Schalk c.s. (36200, U) te handhaven.

  Op verzoek van het lid Schalk (SGP) zal de griffie de commissie attenderen op publicatie van de TEK-regeling in de Staatscourant.

  4. T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

  Verslag schriftelijk overleg (35949, H)

  De commissie besluit om het verslag van een schriftelijk overleg (35949, H) voor kennisgeving aan te nemen.
  Voorts besluit de commissie om de status van toezegging T03392 als openstaand te blijven beschouwen.

  5. Kernenergie

  Brief van 9 december 2022 (32645/ 32813, D) en verslag schriftelijk overleg (32645/ 35092, E)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Crone) gezamenlijk en door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Verslag schriftelijk overleg (28286, T)

  De commissie besluit op 7 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  7. Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

  De commissie besluit op dit moment geen voorstellen uit het Werkprogramma 2023 als prioritair voor te dragen, maar gedurende het jaar bij de wekelijkse tweede selectiemogelijkheid aan de hand van de aan de commissieagenda's gekoppelde overzichten van gepubliceerde Europese voorstellen te bezien of voorstellen al dan niet in behandeling worden genomen.

  8. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

  De commissie besluit geen thema's voor te stellen voor de inhoudelijke gespreksrondes tijdens de ambassadeursconferentie op woensdag 29 maart 2023.
  Het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) meldt zich aan voor deelname aan deze conferentie. Leden kunnen zich desgewenst nog via de griffie aanmelden.

  9. Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van de brief van de minister voor N&S van 13 januari jl. over de uitstel van de beantwoording van de schriftelijke vragen over de technische briefing inzake de stikstofproblematiek, besluit de commissie de minister per brief te verzoeken de beantwoording uiterlijk op 3 februari 2023 aan de Kamer te sturen.

 • 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 31936, AJ

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk) en de SP (Janssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 32317, NS

  Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 26-27 januari 2023; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

 • technische briefing 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Gang van zaken rondom het spoedverzoek inzake behandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Diverse fracties nemen met instemming kennis van de nu voorliggende conceptbrief. De SP-fractie (Janssen) heeft nog enige aanvullende vragen. Een aangepaste versie van de conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissies, om te bezien of de brief als commissiebreed gesteunde brief kan worden vastgesteld.

  2. 25295, BI

  Brief van de minister van VWS over adviezen en besluitvorming naar aanleiding van epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

  De Fractie-Otten sluit zich aan bij de op basis van de inbreng van de PvdD-fractie (Nicolaï) opgestelde conceptbrief. De brief wordt aldus vastgesteld.

  3. 25295, BJ (en - aangehouden - BB) en T03328

  Brief van de minister van VWS, de minister van J&V, de minister voor LZS en de minister voor PVO met de kabinetsreactie op het tweede deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

  De PVV-fractie (Van Hattem) geeft te kennen schriftelijk vragen te willen stellen over de in de brief aangehaalde toezegging T03328. De toezegging blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan. De commissies besluiten de brief met de kabinetsreactie opnieuw te agenderen zodra bekend is hoe de Tweede Kamer dit onderwerp gaat behandelen en dan de inbrengdatum voor schriftelijk overleg te bepalen. De staf wordt verzocht om de brieven 25295, BJ en BB ook via wetsvoorstel 36194 (Eerste tranche wijziging Wpg) op de website inzichtelijk te maken.

  4. 25295, BK

  Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de brief met de kabinetsreactie opnieuw te agenderen zodra bekend is hoe de Tweede Kamer dit onderwerp gaat behandelen.

  5. 36200 VI, C

  Toezeggingenrappel J&V op covid-19-gebied

  De commissies besluiten toezeggingen T03326 en T03334 af te voeren. De GroenLinks-fractie (Krijnen, namens De Boer) en de CDA-fractie (Prins) zijn niet tevreden met de reactie op respectievelijk toezegging T03326 en T03334 en komen daar op een later moment mogelijk op terug. T03327 wordt aangemerkt als voldaan. T03328 blijft als openstaand geregistreerd staan, conform de besluitvorming van agendapunt 3.

  6. 25295, BL en T03499

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Specifieke expertise in het Maatschappelijk Impact Team (25.295)

  De PvdD-fractie (Nicolaï) constateert dat niet alle vragen beantwoord zijn. De fracties van CDA (Prins) en ChristenUnie (Verkerk) hebben nog een vraag naar aanleiding van toezegging T03499. De commissies besluiten derhalve op 31 januari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  7. E220005

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

  De commissies nemen het verslag nader schriftelijk overleg (36068, E) voor kennisgeving aan.

  8. Voorbereiding deskundigenbijeenkomst aanpassing Wet publieke gezondheid

  Een eerste inventarisatie door de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Keunen (VVD), Van der Voort (D66), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Van Hattem (PVV) en Verkerk (ChristenUnie), heeft inmiddels plaatsgevonden. De voorzitter van de voorbereidingsgroep (van Hattem) ligt dit toe en vanuit de commissies worden enkele aanvullende suggesties gedaan ten aanzien van thematische invalshoeken. De voorbereidingsgroep zal op 31 januari 2023 opnieuw rapporteren aan de commissies en de gemaakte keuzes uit een groslijst van namen toelichten.