26.998

Novelle en Initiatiefvoorstel-M. Vos wijziging Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)Deze novelle wijzigt het initiatiefvoorstel van het lid M.Vos (GroenLinks) tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (23.982) en strekt tot aanpassing van de in het oorspronkelijke wetsvoorstel genoemde data aan de omstandigheid dat de behandeling ervan langer heeft geduurd dan voorzien. Verder worden enkele bepalingen afgestemd op internationale overeenkomsten tussen accreditatieorganisaties en het beleid van de Europese Unie inzake accreditatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 26.998, nr. 345) is op 14 september 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De plenaire behandeling van de beide wetsvoorstellen door de Eerste Kamer is begonnen op 23 april 2002 en na de eerste termijn van de Kamer en de beantwoording door de initiatiefneemster en de regering, geschorst. De voortzetting van de plenaire behandeling vond plaats op 9 juli 2002. De plenaire behandeling is na de tweede termijn op verzoek van de initiatiefneemster geschorst.

Dit wetsvoorstel is bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer (EK, B) op 14 juni 2018 ingetrokken.

De tweede novelle duurzaam geproduceerd hout (28.631) is bij brief van 30 maart 2018 ingetrokken.

Tijdens de behandeling op 9 juli 2002 is de Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake wijziging van de initiatiefvoorstellen duurzaam geproduceerd hout en stimulering van handel en gebruik van dit soort hout (23.982 en 26.998, EK nr. 168e) ingediend. De motie is zonder stemming aangenomen. De staatssecretaris van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft naar aanleiding van deze motie op 1 september 2003 een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer over het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland (TK 28.631 nr. 11)PDF-document.


Kerngegevens

ingediend

3 februari 2000

titel

Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Hetzelfde tijdstip waarop het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet Milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (23.982) in werking treedt


Documenten