23.982

Initiatiefvoorstel-M. Vos inzake duurzaam geproduceerd houtDit initiatiefvoorstel van het lid mw. M. Vos (GroenLinks) strekt tot het opnemen in de Wet milieubeheer van voorschriften om de import van niet-duurzaam geproduceerd hout te beperken. Voor duurzaam geproduceerd hout komt er een certificaat. Dit hout wordt tevens voorzien van een verplicht merkteken. Met het voorstel wordt beoogd het gebruik van niet duurzaam geproduceerd hout in Nederland te verminderen ter bescherming van het milieu en in het bijzonder de bossen.

Door Vos is als novelle op dit initiatiefvoorstel, wetsvoorstel 26.998 ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 23.982, nr. 279) is op 19 februari 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, Unie55+, CD en Hendriks stemden tegen. De plenaire behandeling van de beide wetsvoorstellen door de Eerste Kamer vond plaats op 23 april 2002 en 9 juli 2002. De plenaire behandeling is na de tweede termijn op verzoek van de initiatiefneemster geschorst.

Dit wetsvoorstel is bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer (EK, B) op 14 juni 2018 ingetrokken.

De tweede novelle duurzaam geproduceerd hout (28.631) is bij brief van 30 maart 2018 ingetrokken.

Tijdens de behandeling op 9 juli 2002 is de Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake wijziging van de initiatiefvoorstellen duurzaam geproduceerd hout en stimulering van handel en gebruik van dit soort hout (23.982 en 26.998, EK nr. 168e) ingediend. De motie is zonder stemming aangenomen. De staatssecretaris van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft naar aanleiding van deze motie op 1 september 2003 een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer over het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland (TK 28.631 nr. 11)PDF-document .


Kerngegevens

ingediend

9 november 1994

titel

Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten