27.071

Novelle Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet Wet bevordering eigenwoningbezitDit initiatiefvoorstel is de novelle op het initiatiefvoorstel Wet bevordering eigenwoningbezit (25.309) van de leden Duivesteijn (PvdA), Biesheuvel (CDA), Hofstra (VVD) en Van 't Riet (D66).

De wijzigingen betreffen onder meer aanpassingen met het oog op de Wet inkomstenbelasting 2001 (26.727) en een nuancering vanwege onderscheid tussen het wel en niet verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting, en verdere bepalingen ten behoeve van een goede uitvoering van de wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 juni 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 december 2000 aangenomen. De fractie van de SP en de leden Pitstra en Platvoet (beiden GroenLinks) stemden tegen.

Het voorstel werd gezamenlijk met het oorspronkelijke wetsvoorstel behandeld.

De wet is opgenomen in Staatsblad 576 van 21 december 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 577 van 21 december 2000.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2000

titel

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende wijziging van het voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop de Wet bevordering eigenwoningbezit (25.309) in werking treedt.


Documenten