24.080

Initiatiefvoorstel-Duivesteijn inzake overleg huurders verhuurderDit initiatiefvoorstel van het lid Duivesteijn (PvdA) regelt de bevordering van het overleg tussen huurders van woongelegenheden en de verhuurder daarvan.

Doel van het wetsvoorstel is versterking van de positie van de huurders ten opzichte van de verhuurders. Beide partijen, huurders en verhuurders moeten op een gelijkwaardige wijze met elkaar kunnen overleggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 10 juni 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. VVD, SGP en Unie55+ stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 1998 plenair behandeld. Het voorstel is op 29 juni 1998 samen met de novelle 26.048 plenair door de Eerste Kamer behandeld en aangenomen. De VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 1995

titel

Voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

De eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.