27.673

Verruiming openingstijden stembureau'sDit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet waardoor de openingstijd van stembureaus wordt verruimd van 7.30 uur tot 21.00 uur. Deze langere openstelling is bedoeld als een betere serviceverlening aan de burger.

Met dit voorstel worden nog een negental andere inhoudelijke wijzigingen van de Kieswet voorgesteld. Tevens worden een aantal technische aanpassingen aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 november 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 705 van 28 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2001

titel

Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming van zeven uur dertig 's ochtends tot negen uur 's avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De overige wijzigingen houden verband met:

  • verkorting van de termijn van aantreden van nieuwe kamerleden;
  • briefstembureaus in de Nederlandse Antillen en Aruba;
  • inlevering van ondersteuningsverkaringen door zittende groeperingen;
  • kiesrecht voor Nederlanders in het buitenland;
  • registratie van aanduidingen voor Eerste Kamerverkiezingen;
  • inlevering kopie geldig legitimatiebewijs;
  • inlevering kandidatenlijst voor Eerste Kamerverkiezingen;
  • registratie van EU-onderdanen bij verkiezingen voor het Europees Parlement;
  • strafbaarstelling van het ronselen van ondersteuningverklaringen.

Documenten