27.274

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug in verband met invoering klachtrecht individuele werknemerDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) legt het recht van de individuele werknemer om een klacht over zijn arbeidssituatie in te dienen nadrukkelijk vast in de wet.

Het klachtrecht wordt opgevat als een grondrecht voor werknemers dat de ontplooiing van de individuele werknemer waarborgt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

5 september 2000

titel

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een klachtrecht voor de individuele werknemer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel legt een minimumregeling vast. Zowel het recht van de werknemer om een klacht in te dienen alsmede het recht op een gemotiveerd antwoord op een klacht binnen zes weken, zijn in het wetsvoorstel opgenomen.

Tevens bepaalt het voorstel dat een werkgever de werknemer naar aanleiding van het indienen van een klacht niet mag benaderen.

De werkgever die verplicht is een ondernemingsraad in te stellen moet een nadere uitwerking geven aan de klachtenprocedure.

Het voorstel kan er toe bijdragen dat er een meer open houding in bedrijven zal ontstaan waarin klachten besproken kunnen worden. Die houding draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen.


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.