27.773

Tegemoetkoming ziektekosten voor leden van de Tweede Kamer en het Europees ParlementDit wetsvoorstel wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet schadeloosstelling, uitkeringen en pensioen leden Europees Parlement, waardoor (gewezen) Tweede Kamerleden en Europarlementariërs aanspraak kunnen maken op de Regeling ziektekostenvoorziening rijksperoneel.

Hiermee wordt voorzien in een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze regeling geldt al voor alle rijksambtenaren en ministers en staatssecretarissen. Gelet op de hoogte van de inkomen van leden van de Tweede Kamer en Europees Parlement zal de regeling in de praktijk alleen van belang zijn voor gewezen leden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 juli 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 438 van 9 oktober 2001.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2001

titel

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet schadeloosstelling uitkeringen en pensioen leden Europees Parlement inzake tegemoetkoming in voor eigen rekening blijvende ziektekosten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten