27.075

Initiatiefvoorstel-Bakker inzake gewetensbezwaren zondagsarbeidDit initiatiefvoorstel van het lid Bakker (D66) versterkt de rechtspositie van hen die gewetensbezwaar hebben tegen het werken op zondag respectievelijk enige andere dag van de week die door betrokkene op levensbeschouwelijke grond als een rustdag wordt beschouwd.

Zo wordt getracht te voorkomen dat in Nederland mensen op basis van hun levensovertuiging op de arbeidsmarkt in een marginale positie terecht zouden komen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is door de initiatiefnemer bij brief van 30 maart 2005PDF-document ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2000

titel

Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Arbeidstijdenwet, het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling (gewetensbezwaren zondagsarbeid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.