23.993

Concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingenDit wetsvoorstel brengt onder andere de strafbepalingen met betrekking tot fraude uit wetgeving over sociale zekerheid en pensioenen over naar het Wetboek van Strafrecht.

Zo wordt fraude eenvormig en geconcentreerd in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 januari 1996 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 januari 2000 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

17 november 1994

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

De eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Hoofdlijnen

  • Het verstrekken van onware informatie ter verkrijging van een uitkering wordt strafbaar gesteld als commuun (gewoon) delict in het Wetboek van Strafrecht.
  • Het niet (tijdig) verstrekken van informatie die van belang is voor een uitkering wordt eveneens strafbaar gesteld als commuun delict in het Wetboek van Strafrecht.
  • Strafbepalingen in wetten betreffende sociale zekerheid, pensioenen, huursubsidie en studiefinanciering worden geschrapt.

Documenten