24.549

Initiatiefvoorstel-Van Heemst / O.P.G. Vos inzake sluiten van woningen (Wet Victor)Dit initiatiefvoorstel van de leden Van Heemst (PvdA) en O.P.G. Vos (VVD) geeft gemeenten de bevoegdheid doeltreffend op te treden tegen overlast uit woningen en daarbij behorende erven.

Hiermee wordt de leefbaarheid en de veiligheid in woonwijken verbeterd. De nota "Een nieuw wapen in de strijd tegen drugsoverlast" vormt samen met een uitspraak van de Raad van State inzake het sluiten van woningen wegens overlast als gevolg van de handel in drugs de basis van dit voorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 januari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 februari 2002 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie en SGP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

11 december 1995

titel

Voorstel van wet van de leden Van Heemst en O.P.G. Vos tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met maatregelen na sluiting van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen, alsmede de bij die ruimten behorende erven ten gevolge van verstoring van de openbare orde (Wet Victor)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten