27.086

Correctie beroep tegen besluiten College voor zorgverzekeringenDit voorstel maakt onbedoelde en ongewenste gevolgen in de aanduiding van het orgaan waarbij het personeel van het College voor zorgverzekeringen beroep kan instellen en van het orgaan waarbij door een belanghebbende beroep kan worden ingesteld tegen een besluit van het College in het kader van de kring der verzekerden AWBZ, ongedaan.

Deze onbedoelde wijzigingen zijn ontstaan bij de inwerkingtreding van de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid (26.011). De regering acht het wenselijk de oude situatie zo snel mogelijk te herstellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 8 juni 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 april 2000

titel

Wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten