26.415

Wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (toezicht op pensioenfondsen)Dit voorstel wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) en enkele andere wetten.

Het voorstel verscherpt het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen en verbiedt de financiering achteraf van pensioenaanspraken. Tevens verduidelijkt het de regels inzake de waardeoverdracht van pensioen en aanspraken op pensioen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 november 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 592 van 30 december 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 593 van 30 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 1999

titel

Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen en aanspraken op pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel 5, lid 8. Dit artikel treedt één jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst in werking.


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel bevat, vooruitlopend op een algehele modernisering van de Pensioen- en spaarfondsenwet, de volgende urgent geachte aanpassingen:

  • verbetering van het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenvoorzieningen;
  • het verbod van uitstelfinanciering van pensioenaanspraken (het zogenaamde 65-x-financieringssysteem wordt voor de opbouw van nieuwe aanspraken afgeschaft);
  • uitbreiding van het toezichtsinstrumentarium van de Verzekeringskamer;
  • invoering van een handhavingssysteem van bestuurlijke boeten en dwangsommen;
  • wijzigingen in de relatie tussen de minister en de Verzekeringskamer;
  • verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen en aanspraken op pensioen.

Gekozen is voor een periode van 10 jaar voor de verwerving en financiering van de evenredige aanspraken, zodat de effecten van het 65-x-financieringssysteem zijn uitgewerkt in 2010.

Naar verwachting zal na 2010 druk op de hoogte van pensioenpremies ontstaan.


Documenten