25.900

Onbillijkheden Algemene nabestaandenwetDit wetsvoorstel regelt enkele aanvullingen op de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) voor zowel oud AWW-gerechtigden als nieuwe nabestaanden die in aanmerking komen voor de ANW.

Doel is onbedoelde en ongewenste effecten die bij de uitvoering van de ANW naar voren zijn gekomen (of die zich naar verwachting nog voor zullen doen) te repareren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 april 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 377 van 30 juni 1998.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 1998

titel

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 1996


Documenten