Dit voorstel voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de Werkloosheidswet. Dit experimenteerhoofdstuk maakt het mogelijk om de effectiviteit en doelmatigheid van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen.

De wijziging hangt samen met de in het regeerakkoord voorgestelde sluitende aanpak van langdurige werkloosheid. Deze aanpak biedt werklozen die onder de huidige situatie weinig kans maken om zelfstandig een baan te vinden binnen een jaar een nieuwe start.

De kosten zullen in beginsel ten laste van de wachtgeldfondsen of het Algemeen werkloosheidsfonds komen. Het doel is om WW-gerechtigden snel aan een baan te helpen en zo het uitgegeven geld terug te verdienen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 april 1999 zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 307 van 22 juli 1999.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 1999

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten