26.812

Wijzigingswet beperking export uitkeringenDit voorstel regelt dat personen, die in een land gaan wonen waarmee Nederland geen verdrag heeft afgesloten over de controle op socialeverzekeringsuitkeringen, alsnog recht op uitkering krijgen zodra Nederland met het betreffende land zo'n verdrag afsluit.

Dit is het gevolg van een toezegging tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) (25.757) door de staatssecretaris van SZW.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25  november 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 594 van 30 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

22 september 1999

titel

Wijziging van de Ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Per 1 januari  2000 of met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten