Stemgedrag Drs. F.J.M. Crone (PvdA)Voor977Tegen192

 • Tegen
  18 oktober 2022 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528)
 • Voor
  18 oktober 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet kiescollege niet-ingezetenen (36.071)
 • Tegen
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over geen toestemming geven voor het slaan van geothermie putten (35.531, G)
 • Voor
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (35.657)
 • Tegen
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over wijziging van de termijn waarbinnen giften gemeld moeten worden (35.657, M)
 • Tegen
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over indexatie van maximumbedragen (35.657, I)
 • Tegen
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over subsidiëring van lokale politieke partijen (35.657, E)
 • Tegen
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een integrale aanpak in de Wet politieke partijen (35.657, L)
 • Tegen
  18 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de overwegingen rond de Wet politieke partijen (35.657, G)
 • Voor
  18 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36.078)
 • Tegen
  11 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over lokale overheden te verplichten een bindend advies uit te brengen tijdens de vergunningverlening voor geothermie (35.531, I)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het altijd betrekken van drinkwateraspecten bij het proces van vergunningverlening voor geothermie (35.531, H)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (35.531)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments (35.893)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35.546)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35.833)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering saneringskader voor woningcorporaties (36.055)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven (36.087)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen (36.105)
 • Voor
  11 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie (36.140)
 • Voor
  4 oktober 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds (36.182)
 • Voor
  4 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen (35.772)
 • Voor
  4 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Modernisering opleidingseisen beveiligingswerkzaamheden bij havenfaciliteiten en optimalisering veiligheidscontroles van schepen (36.077)
 • Voor
  4 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.086)
 • Voor
  4 oktober 2022 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling (36.089)