Stemgedrag J. Dessing (FVD)Voor291Tegen65

 • Voor
  13 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35.418, F)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  De motie-Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35538, J)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35538, I)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35538, H)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Wet homologatie onderhands akkoord (35.249)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Wet toeristische verhuur van woonruimte (35.353)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vereenvoudigen wanbetalersbijdrage (35.362)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Onderlinge bijstand bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35.375)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoering Aanvullend Protocol Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.382)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoering Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.390)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Herstelwet financiële markten 2020 (35.440)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verbetering uitvoerbaarheid Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang (35.456)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer (35.478)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.480)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland (35.545)
 • Voor
  29 september 2020 (Hamerstuk)
  Wet voortgezet onderwijs 20xx (35.297)
 • Tegen
  29 september 2020 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie (35.361)
 • Voor
  29 september 2020 (Hamerstuk)
  Adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind problematische schulden (35.428)
 • Tegen
  29 september 2020 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Opnemen grondslag voor energie-audit (35.435)
 • Voor
  8 september 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35.124)
 • Tegen
  7 juli 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492)