Stemgedrag A. Nanninga (Fractie-Nanninga)Mevrouw Nanninga is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Eerder was zij lid van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor637Tegen119

 • Voor
  14 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU) (PDF-document)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33.118 / 34.986, FE)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33.118 / 34.986, FC)
 • Voor
  14 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FA)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatie (33.118 / 34.986, FB)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages (33.118 / 34.986, EZ)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36.152)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36.153)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36.172)
 • Voor
  7 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348)
 • Tegen
  7 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten (35.871, D)
 • Voor
  7 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)
 • Voor
  7 maart 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (EK 36.259 C)
 • Voor
  21 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36.166)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (36.174)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen (36.281)
 • Voor
  14 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over de economische situatie van kleine ondernemers (35.335, J)
 • Voor
  14 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon (35.335)
 • Voor
  14 februari 2023 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang (36.177)
 • Voor
  14 februari 2023 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer (36.184)
 • Tegen
  7 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisis (36.183)
 • Voor
  7 februari 2023 (Hamerstuk)
  Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35.915)