Voor1542Tegen313

 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36.057)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Tweede Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake Energietoelage (36.064)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review (36.073)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36.083)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2022 inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille (36.097)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne (36.115)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VII)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 A)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden (36.103)
 • Voor
  12 juli 2022 (Zonder stemmen)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 C)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het altijd voorleggen van besluiten tot wijziging van de bescherming van investeringen aan het Nederlandse parlement (35.154, N)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA) (35.154)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het met ten minste twee derde van de Leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstel (35.154 / 35.155, M)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het verstrekken van verslagen en deelnemerslijsten van gesprekken met experts (25.295, AT)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een nieuwe wettelijke grondslag voor het coronatoegangsbewijs (25.295, AU)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorg (25.295, AS)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over structureel verhogen van ic-capaciteit (25.295, AR)
 • Voor
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over het startsein van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, DZ)
 • Tegen
  12 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een andere dekking voor de koppeling van de AOW aan de extra verhoging van het minimumloon (35.788, Z)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Wet vrachtwagenheffing (35.910)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Verbod op trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus (36.080)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs (36.082)
 • Voor
  12 juli 2022 (Hamerstuk)
  Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over een nieuwe concept-adviesaanvraag aan het Adviescollege ICT-toetsing (EK 33.118 / 34.986 33.118,34.986 ED)
 • Voor
  5 juli 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over ongelakte versie beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet (33.118 / 34.986, EA)