Stemgedrag Ir.drs. G.A. van Strien (PVV)Voor1054Tegen389

 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  De brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) d.d. 13 oktober 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (35526, letter C)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Zonder stemmen)
  Screening ambtenaren van politie en politie-externen (35.170)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35.418, F)
 • Tegen
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden (35.540)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verlenging geldigheidsduur artikelen 33 en 34 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35.549)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Amicus curiae en kruisbenoemingen bij de hoogste bestuursrechters (35.550)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  De motie-Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35538, J)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35538, I)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35538, H)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Wet homologatie onderhands akkoord (35.249)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Wet toeristische verhuur van woonruimte (35.353)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vereenvoudigen wanbetalersbijdrage (35.362)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Onderlinge bijstand bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35.375)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoering Aanvullend Protocol Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35.382)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoering Protocol tot wijziging Verdrag inzake strafbare feiten en andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (35.390)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Herstelwet financiële markten 2020 (35.440)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verbetering uitvoerbaarheid Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang (35.456)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer (35.478)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.480)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland (35.545)
 • Voor
  29 september 2020 (Hamerstuk)
  Wet voortgezet onderwijs 20xx (35.297)