Stemgedrag Prof.mr. N.J. Schrijver (PvdA)Voor426Tegen54

 • Voor
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)
 • Voor
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken (EK 34.512, L)
 • Tegen
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren (EK 34.512, K)
 • Voor
  11 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)
 • Voor
  11 juli 2017 (Hamerstuk)
  Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) (34388)
 • Voor
  11 juli 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33.989)
 • Voor
  4 juli 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077))
 • Voor
  4 juli 2017 (Hamerstuk)
  Invoering landelijk asbestvolgsysteem (34.679)
 • Voor
  4 juli 2017 (Hamerstuk)
  Herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds (34.570)
 • Tegen
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)253 (34.719)
 • Voor
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 (EK 34.377, E)
 • Tegen
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
 • Voor
  27 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Sini (PvdA) c.s. over het betrekken van lijstencombinaties en het stelsel van restzetelverdeling bij het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel (EK 34.377, F)
 • Voor
  27 juni 2017 (Hamerstuk)
  Goedkeuring overeenkomst met de Verenigde Staten ter verbetering samenwerking voorkomen en bestrijden ernstige criminaliteit (33.603)
 • Voor
  20 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Meijer (SP) c.s. over het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (EK 33.118, AB)
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Stienen (D66) c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale Omgevingsvisie (EK 33.118, Z)
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajecten (EK 33.118, S (herdruk))
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over instructieregels voor Omgevingsvisies in de Invoeringswet Omgevingswet (EK 33.118, T (herdruk))
 • Voor
  13 juni 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trilling (EK 33.118, U)
 • Voor
  6 juni 2017 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding (34.518)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders (34.590)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (34.639)
 • Voor
  6 juni 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34.656)