Parlementaire activiteiten van Mr. M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):