Parlementaire activiteiten van Bgen (b.d.) drs. A.J.A. Beukering (Fractie-Nanninga)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):