Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII); brief regering; Zevende rapportage Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden (TK, 100)