Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35.568); Memorie van toelichting (TK, 3)